top of page
top-view-mix-fresh-fishes-ice-cubes.jpg

תנאי שימוש

פורל הדן בע''מ (להלן: "פורל הדן", "החברה", "אנו" או "אנחנו") מברכת אותך (להלן: "המשתמש(ים)" ו/או "המזמין(ים)" ו/או "את/ה") בכניסתך לאתר האינטרנט של החברה שכתובתו moria@forel-dan.co.il (להלן: "האתר"). 

 

האתר מציע מידע בסיסי בנוגע לחברה, שירותינו ומוצרינו וכן הינו אתר סחר מקוון במסגרתו תוכלו לבצע הזמנת מוצרי מזון המשווקים על ידי החברה, לרבות דגים טריים ודגים קפואים. 

 

משתמשי האתר רשאים להשתמש בו בהתאם להוראות תנאי השימוש.

 

1. הסכמה לתנאי השימוש 

1.1. השימוש באתר, לרבות כניסה, גלישה ו/או רכישה באמצעות האתר מהווים אישור כי קראת והבנת את תנאי השימוש להלן, לרבות מדיניות הפרטיות של החברה  (יחד, להלן: "תנאי השימוש") וכי הנך מסכים להיות כפוף להם ולציית לכל החוקים והתקנות החלים בנוגע לשימושך באתר, והנך מאשר כי תנאי השימוש מהווים הסכם חוקי הניתן לאכיפה בינך ובין החברה. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלו, אינך רשאי להיכנס, לגשת או להשתמש באתר בכל אופן.

1.2. תנאי שימוש אלה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.

1.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר, לרבות ביטולה של הזמנה בכל עת, אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה כלשהי מראש. 

1.4. במידה שתתנגד לכל הוראה בתנאי השימוש, כפי שתתוקן מעת לעת, או אם לא תהיה שבע רצון מהאתר, באפשרותך לסיים את שימושך באתר בכל עת באמצעות יציאה מהאתר והפסקת השימוש בו, והאמור יהיה סעדך היחיד.

2. ​שעות הפעילות

2.1. הזמנה באתר פורל הדן אפשרית 24 שעות ביממה ובכל ימות השבוע, זאת למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת לרבות בשל תקלות שאינן בשליטת החברה. 

2.2. בכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה הנוגעים לאתר, ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של פורל הדן בטלפון שמספרו:04-6902411  בימים א' – ה' בין השעות  8:00-16:00 ובימי ו' וערבי חג בין השעות 8:00-12:00 וכן בדוא"ל שכתובתו: moria@forel-dan.co.il מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים ו/או בפרטי הקשר המצוינים לעיל, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של פורל הד וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.

3. רכישת מוצרים באתר

3.1. במסגרת רכישת המוצרים באתר פורל הדן, לא תתאפשר רכישה סיטונאית של המוצרים. פורל הדן שומרת לעצמה זכות למנוע ביצוע רכישות והזמנות, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי, הינם בגדר רכישה סיטונאית. מובהר כי רכישה של מעל 10 יחידות של כל מוצר יכול ותהיה כפופה לאישור של מנהל אתר פורל הדן. 

3.2. פורל הדן רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המופיעים באתר, וכן להוסיף מוצרים חדשים ו/או לשנות את מגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת, ומבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל שינוי כאמור לעיל. 

3.3. מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתר פורל הדן יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר וכי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את פורל הדן.

3.4. חלק מהמוצרים המוצעים למכירה באתר מכילים אלכוהול לצריכה. מובהר בזאת כי מכירת מוצרים אלו מותרת אך ורק למשתמשים בגירים אשר גילם הוא 18 שנים ומעלה ובהתאם לדין הישראלי. בעת הזמנת מוצרים אלו המשתמש מצהיר כי הינו בגיר מעל גיל 18 הרשאי לרכוש מוצרים אלו על פי חוק.

3.5. מוצרים הנמכרים באתר פורל הדן אשר מעצם טבעם יש לבוחרם יבחרו על ידי עובדי פורל הדן ובחירתם תעשה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של העובדים, וזאת בכל הקשור לטיב ו/או טריותם של המוצרים, ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין מוצרים אלו שיסופקו לו.

3.6. כמו כן, לא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה כנגד תאריך התפוגה המצוין על המוצר שסופק ללקוח כל עוד תאריך התפוגה הרשומה על המוצר הינה בפרק זמן סביר לפני תום התפוגה, וזאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של פורל הדן.

4. מחירי המוצרים

4.1. לצד כל מוצר מופיע מחירו, כאשר המחיר כולל מס ערך מוסף (מע"מ). פורל הדן רשאית לשנות את מחירו של כל מוצר בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שלמשתמש יהיו טענות על כך. 

במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה. 

מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד אישור ההזמנה על ידי הלקוח.

4.2. במקרה של רכישת מוצרים הנמכרים על פי משקל ומסופקים ביחידות שלמות יתבקש המזמין לבחור את מספר היחידות שברצונו להזמין ואת משקלם.

4.3. חיוב המזמין בגין מוצרים הנשקלים יהא בהתאם למשקל המוצרים בהתאם לשקילתם בפועל על ידי פורל הדן. יובהר, כי אומדן ערך ההזמנה שנמסר למזמין מתבצע עפ"י הערכת המשקל של המוצרים הנשקלים המוזמנים. לתשומת לב המזמין, מטבע הדברים, במוצרים הנמכרים ומסופקים על פי משקל תתכן סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק בפועל, ולפיכך החשבון ייעשה בהתאם למשקל המוצר שסופק בפועל למזמין ולא תהא לו כל תביעה ו/או טענה בשל כך.

4.4. פורל הדן מוכרת את מוצריה גם בחנויות שבבעלותה. מובהר בזאת כי ייתכן שוני בין מחירי המוצרים המכרים באתר לבין מחירי המוצרים הנמכרים בחנות המפעל, והמחיר המופיע באתר הוא הקובע לצורך רכישה מקוונת, ובכל מקרה לא המחיר המופיע על תו מחיר כלשהו המוטבע על המוצר או במקום אחר.

4.5. מעת לעת תמכור פורל הדן מוצרים במסגרת מבצעים שיוצעו באתר או בחנויות שבבעלותה. פורל הדן לא תהא מחויבת למכור, במסגרת האתר מוצרים בתנאי מבצע המוצעים בחנויותיה, כמו כן, תנאי מבצע שיוצעו באתר לא יחייבו ברכישה בחנויות פורל הדן, וכל זאת למעט אם נאמר אחרת מפורשות.

5. תשלום

5.1. תשלום באתר פורל הדן יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד, ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות למזמין את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים פורל הדן בעת מועד ההזמנה.

5.2. על אף האמור לעיל, פורל הדן, שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

5.3. פרטי האשראי של הלקוחות אינם נשמרים ואנו מתחייבים שלא להעביר פרטים אלו לצד שלישי.

6. אספקת המוצרים ודמי משלוח

6.1. שירות המשלוחים המוצע במסגרת האתר מוענק על ידי החברה באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת על ידי פורל הדן לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר בזאת, כי רכישת מוצרים ואספקתם במשלוח באמצעות אתר פורל הדן אפשרית אך ורק כאשר כתובת האספקה המבוקשת על ידכם מצויה בתוך אזורי החלוקה של האתר, ובכפוף לכך שאין כל מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור. 

6.2. בעת ביצוע הזמנה יוצעו לכם מספר מועדי אספקה לבחירה בהתאם ליכולת האספקה של החברה באותה עת לכתובת ההזמנה המבוקשת. אספקת הזמנה ליום ביצוע ההזמנה תתאפשר על ידי תיאום טלפוני בלבד עם נציג פורל הדן ובתשלום נוסף עבור אספקה באותו יום, והכל בכפוף לזמינות חברת המשלוחים עימה עובדת פורל הדן.

6.3. הזמנה באתר פורל הדן תחייב את המזמין בדמי משלוח בסך כפי שיצוין באתר עבור דמי משלוח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה. פורל הדן שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.

6.4. אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה המלאה בגינם שולמה תעשה לכתובת בישראל אותה הקליד המזמין בעת ביצוע הרכישה וכמפורט להלן.

6.5. פורל הדן תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לפיכך, פורל הדן אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין, כי הם במלאי ובין אם לאו ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי פורל הדן בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. 

במקרה של חוסר במלאי, פורל הדן תעשה כמיטב יכולתה על מנת לספק לך מוצר חלופי זהה, והמוקד הטלפוני יפנה אליך על מנת לקבל את הסכמתך לאספקת המוצר החלופי. במקרה שהמוקד הטלפוני לא יצליח ליצור עמך קשר, החברה תספק לך מוצר חלופי על פי שיקול דעתה. מחיר המוצר החלופי עשוי להיות שונה (זול או יקר יותר) ממחיר המוצר המוזמן. היה והלקוח אינו מעוניין במוצר החלופי אשר סופק לו, הלקוח רשאי להחזיר את המוצר לשליח במעמד מסירת ההזמנה או לחלופין ליצור קשר עם החברה ולהחזיר את המוצר החלופי, והלקוח יזוכה במלוא מחיר המוצר החלופי. 

מובן מאיליו כי מוצר שלא יסופק על ידי פורל הדן לא יחויב.

6.6. יודגש כי ייתכנו עיכובים במועד ההזמנה עקב סיבות שאינן תלויות בפורל הדן ואינן בשליטתה לרבות, אך לא רק, כוח עליון, מצב בטחוני רגיש באזור המשלוח, מזג אוויר קיצוני, מפגעי טבע (רעידת אדמה, שיטפון וכו') ומפגעים אחרים (כגון: שריפה, חסימות כבישים וכו') ועיכובים הנובעים משביתות, ולמזמין לא יהיו טענות נגד פורל הדן בשל עיכוב כאמור.

6.7. עוד מובהר כי פורל הדן לא תהא אחראית לעיכובים שאינם בשליטתה לרבות ובמפורש עיכובים שמקורם במזמין, לרבות אך לא רק, קשיים ביצירת קשר עם המזמין בשעות העבודה המקובלות. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת החברה לאספקת ההזמנה.

6.8. מובהר בזאת, כי במידה ובעת אספקת המוצרים, המזמין ו/או מי מטעמו לא יהא נוכח בכתובת האספקה, תוחזר ההזמנה לחנות ועל המזמין תהא האחריות לתאם עם המוקד הטלפוני את מועד האספקה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המזמין, לא תפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצעה על ידו.

במשלוח המוצרים בשנית יחויב המזמין בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.

6.9. על אף האמור לעיל, המזמין יהא רשאי לאשר לשליח ו/או למוקד ההזמנות להשאיר את ההזמנה בפתח ביתו או במקום חלופי קרוב לכתובת האספקה המקורית. עם זאת, מובהר כי ככל שאושר על ידי המזמין השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר, מסכים ומאשר המזמין, כי במקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או קלקול ו/או כל טענה אחרת, לרבות טענת אי התאמה הזמנה, הרי שפורל הדן לא תהא אחראית לכך ולמזמין לא יהיו טענות ו/או תביעות כנגד פורל הדן בשל האמור.

6.10. אריזת המוצרים המוזמנים תעשה בשקיות ניילון ו/או בכל אריזה אחרת, כפי שתראה פורל הדן, ולא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה בשל כך.

7. החזרת מוצרים

7.1. מובהר בזאת, כי על המזמין מוטלת החובה לבדיקת תכולתו של המשלוח עם קבלתו ולהשוואתו לחשבונית שתימסר לו על ידי השליח בעת האספקה.

7.2. החזרת מוצרים כאמור בסעיף לעיל, תתאפשר עד 2 ימים מתאריך ביצוע ההזמנה כנגד חשבונית בלבד וזאת כאשר מדובר במוצרים פסידים או מתכלים. למען הסר ספק יובהר, כי ככל ומדובר במוצרים טריים אזי המזמין צריך לעדכן את המוקד הטלפוני תוך 6 שעות ממועד קבלת ההזמנה ולא תוך 2 ימים כפי שמופיע ברישא של סעיף זה.

7.3. החזרת מוצרים שאינם בגדר מזון ואינם פסידים ו/או לא קיימת לגביהם מועד תפוגה, ניתן יהיה להחזירם עד 21 ימים ממועד קבלתם בפועל.

7.4. מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי פורל הדן.

7.5. במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או אי שביעות רצון, על המזמין להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 12 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצדו.

7.6. מוקד טלפוני יתאם עם המזמין את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי למזמין, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.

7.7. מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור לעיל, תחייב את המזמין בדמי משלוח כאמור בפרק דמי המשלוח.

8. ביטול ושינוי הזמנה

8.1. שינוי הזמנה על ידי המזמין תתאפשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של פורל הדן שתעשה כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי המזמין.

8.2. ביטול הזמנה יתאפשר אך ורק עד ל-6 שעות לפני מועד האספקה, במידה ומועד האספקה הינו פחות מ- 6 שעות, לא ניתן יהיה לבטל את הזמנה. מובהר, כי במקרה כאמור לעיל, בו ניתן יהיה לבטל ההזמנה יזוכה המזמין מהתשלום ששולם על ידו, אולם פורל הדן תהא רשאית לגבות מהמזמין דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.

8.3. לאחר שכבר סופקו המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה והמזמין יחויב בתשלום מלוא סך ההזמנה או בתשלום ההזמנה המקורית לפני השינוי כאמור, לפי העניין.

8.4. במידה והמזמין ביצע הזמנה וביטל לאחר שהדגים עברו עיבוד בהתאם לדרישתו, על הרוכש לשאת 20% מערך ההזמנה שהוכנה.

8.5. שינוי או עדכון הזמנה יתבצע דרך אתר האינטרנט של החברה. ביטול הזמנה יתאפשר טלפונית דרך המוקד הטלפוני בלבד, ובאחריות המזמין לקבל אישור בכתב על שינוי ההזמנה. חשוב לציין כי ברגע שבחרתם לעדכן הזמנה, מתייחסת לכך המערכת כהזמנה חדשה ולפיכך המחירים של ההזמנה המעודכנת יתעדכנו לפי המחירים העדכניים בשעת עדכון ההזמנה. בנוסף, עדכון ההזמנה מבצע שמירה נוספת במסגרת האשראי על כל סכום ההזמנה, אין מדובר בחיוב האשראי אלה בשמירה של מסגרת בלבד.

8.6. פורל הדן יהא רשאי לשנות ו/או לבטל הזמנה ובלבד שימסור על כך למזמין הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחויב המזמין בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי יחויב המזמין בהתאם להזמנה ששונתה.

8.7. יודגש כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות פורל הדן, כפי שתקבע מעת לעת.

9. אחריות

9.1. בכפוף לכל דין, פורל הדן אינה אחראית לנזק ו/או הפסד ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שיגרמו לך ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה באתר פורל הדן, לרבות אך לא רק, כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת או ידיעת בעל הכרטיס, ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.

9.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, היה ותוטל אחריות על פורל הדן, זאת תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר שנרכש בלבד.

9.3. מובהר בזאת, כי מידע בקשר למוצרים המופיעים באתר פורל הדן הינו לעיתים מיצרני המוצרים, ולפיכך אין פורל הדן אחראית על מידע זה ו/או לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, למזמין ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו בפורל הדן ואשר היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לפורל הדן, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

9.4. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים. לפיכך, אין להסתמך על פירוט רכיבי המוצר המופיע באתר ויש לקרוא את המידע המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו, ביחוד ככל שהנכם אלרגיים לרכיבי מזון מסוימים.  

10. אבטחת מידע

10.1. אתר פורל הדן מאובטח באמצעות מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים.

10.2. עם זאת, פורל הדן לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינם בשליטת המכוורת, לרבות ובמפורש פורל הדן לא תישא באחריות לחשיפת פרטי המשתמש או שימוש לרעה בפרטי המשתמש, וזאת במידה והמשתמש לא שמר את שם המשתמש ו/או הסיסמה שלו כראוי ו/או לא ביצע החלפת סיסמה מעת לעת כמומלץ.

10.3. הינך מתחייב שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולה שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר, לרבות, אך לא רק - כל ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וגניבת מידע של משתמשים, וכיו"ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר. מובהר בזאת, כי פורל הדן תפעל בכל דרך חוקית נגד כל פעילות כאמור, לרבות חסימת המשתמש מגישה לאתר ונקיטה בהליכים משפטיים נגד המשתמש.

11. מאפייני מדיה 

11.1. האתר עשוי לכלול מאפייני שיתוף ופרסום חברתיים וכלים משולבים אחרים (לדוגמה, לחצני "שיתוף" ו-"אהבתי" ב-Facebook, קישור ופרסום באמצעות Twitter, Facebook, Youtube, Google+ וכיו''ב) (להלן: "מאפייני מדיה חברתית").

11.2. מאפייני המדיה החברתית מופעלים או מאפשרים אינטגרציה חברתית עם רשתות או פלטפורמות מדיה חברתית של צדדים שלישיים (להלן: "רשת חברתית" או "פלטפורמה"). מאפיינים אלו נוצרו ומתופעלים על ידי צדדים שלישיים שאינם קשורים אלינו ו/או נשלטים על ידינו. שימושך במאפייני המדיה החברתית כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של הרשת החברתית או הפלטפורמה של צד ג'. אם אינך מסכים להוראות מסמכים כאמור, אל תשתמש באינטגרציה בין האתר ובין רשתות חברתיות או פלטפורמות אלו. עם זאת, ייתכן שלא תוכל ליהנות מכל מאפייני האתר. החברה אינה אחראית לשימושך במאפייני המדיה החברתית ו/או ברשתות החברתיות או בפלטפורמות.

12. קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים 

12.1. קישורים מסוימים באתר מאפשרים למשתמש לעזוב את האתר ולעבור לאתרים או שירותים שאינם של החברה (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, קישורי "Share" ו-"Like" המופיעים באתר החברה, Twitter ו-Google+). הקישורים לאתרים ושירותים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. הכללת קישורים אלו אינה מרמזת על אישור האתרים והשירותים על ידי החברה או כל קשר למפעילי אתרים ומקורות כאמור. אתרים ושירותים מקושרים כאמור אינם תחת שליטת החברה, והחברה אינה אחראית לזמינות אתרים או שירותים חיצוניים כאמור, ואינה מאשרת או אחראית לכל תכנים, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, תכנים, פרסומות, מוצרים או מידע אחר המפורסמים או הזמינים באתרים ובשירותים מקושרים כאמור או כל קישור המופיע באתרים או בשירותים מקושרים. 

12.2. כמו כן, החברה אינה נושאת בכל אחריות בנוגע לנהלי הפרטיות של אתרים ושירותים אלו ו/או בנוגע לכל נהלים אחרים. גישתך, שימושך והסתמכותך על כל אתרים, שירותים ותכנים כאמור, וקשרים עם צדדים שלישיים כאמור, הנם על אחריותך ועל חשבונך הבלעדיים. החברה שומרת על זכותה לבטל כל קישור בכל עת, ולא תהא לך כל טענה בעניין זה. 

12.3. הנך מאשר ומסכים כי החברה לא תישא באחריות, במישרין או בעקיפין, לכל נזקים שנגרמו, או שנגרמו לכאורה, בשל או בנוגע לשימוש או להסתמכות על כל שירותים, תכנים, מוצרים או חומרים אחרים הזמינים באתרים או במקורות מקושרים כאמור או באמצעותם. רוב האתרים והשירותים המקושרים כוללים מסמכים משפטיים, לרבות הסכמי שימוש ומדיניות פרטיות, החלים על השימוש בהם. אנו ממליצים לקרוא מסמכים אלו היטב לפני השימוש באתרים ובשירותים כאמור, בין היתר, על מנת לדעת מהם סוגי המידע הנאסף אודותיך.

13. קניין רוחני

13.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר פורל הדן, ובכלל זה הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סמני המסחר, שמות מסחריים, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים, מחירון המוצרים, וכל זכות אחרת ביחס לאתר לרבות אך לא רק עיצובו הגרפי של האתר, העריכה, אופן הצגת המידע המופיע באתר והאתר עצמו, שמורות באופן בלעדי לפורל הדן.

13.2. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי. 

13.3. אין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה התקבלה הסכמה לכך מפורל הדן מראש ובכתב.

13.4. הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בתכנים של צדדים שלישיים, לרבות תמונות אשר מופיעות באתר, הינם הרכוש של בעלי התכנים, ועשויים להיות כפופים לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו לפורל הדן רישיון כדין לגבי תוכן כאמור. פורל הדן  אינה טוענת לזכויות בעלות ואינה נוטלת כל אחריות לגבי כל סוג של תוכן מסוג זה המוצג באתר. 

13.5. פורל הדן מכבדת את זכויותיהם של צדדים שלישיים ונוקטת בצעדים הנדרשים על מנת שלא להפר כל זכות של צדדים שלישיים. ככל ונפגעו זכויותיו של צד שלישי בתום לב ניתן לדווח על הפרת זכויות קניין רוחני בטלפון שמספרו:04-6902411 וכן בדוא"ל שכתובתו:  moria@forel-dan.co.il(כמפורט לעיל).

14. תיקונים לתנאי השימוש

14.1. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, לרבות כל מדיניות אחרת המשולבת בה, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. שינויים בתנאי השימוש זה ייכנסו לתוקף במועד "העדכון האחרון" הרשום לעיל, והמשך שימושך באתר לאחר מועד העדכון האחרון יהווה הסכמתך לשינויים אלו. 

14.2. מובהר, נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר מעת לעת. אשר על כן, נא עיין במידע שבאתר זה באופן תדיר, בפרט קודם לביצוע הזמנה. 

15. סיום פעילות האתר

15.1. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר באופן מלא או חלקי, באופן זמני או באופן קבוע, למחוק כל מידע מהאתר או לתקן, לשנות, לשפר ולעשות כל שינויים אחרים בו או להפסיק להציג או לספק כל מידע, תכנים או מאפיינים בו, ללא מתן הודעה מראש ומבלי שלמשתמש יהיו טענות כנגדה בשל כך. 

16. כללי

16.1. האמור בתנאי השימוש נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

16.2. כל הכותרות או כותרות הסעיפים בתנאי השימוש נוספו לשם נוחות בלבד, ולא יגדירו או יבארו בכל אופן כל הוראה בהם.

16.3. אם בית משפט מוסמך יפסוק כי כל הוראה בתנאי השימוש תהא בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה כאמור תוגבל או תבוטל במידה המינימלית הנחוצה על מנת שתנאי השימוש יישארו בתוקף, תוך קיום כוונת הצדדים כפי שהובעה בתנאי השימוש ככל הניתן.

16.4. הנך מאשר ומסכים כי כל עילת תביעה שעשויה להיות לך, הנובעת מהשימוש באתר או הנוגעת לאתר, תחל תוך שנה אחת (1) ממועד גיבוש עילת התביעה. אם לא כן, תושתק לעד מלהעלות את עילת התביעה.

16.5. כל תביעה בנוגע לאתר או לשימוש בו יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל ויפורשו על פיהם, וכל מחלוקת הנובעת מאתר זה או הנוגעת לו תובא בפני בתי המשפט המוסמכים במחוז בחיפה בלבד.

16.6. כל מכתב שישלח לחברה יחשב כמכתב שהגיע למענו תוך 3 ימי עסקים מעת שליחתו בדואר רשום; עם הגעתו באם נמסר אישית לידי פורל הדן בכתובתה הרשומה; או תוך 4 שעות ממועד שליחתו בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני עד השעה 12:00 ביום חול, כאשר בידי השולח ישנו אישור שליחה ולא נתקבלה הודעה מצד פורל הדן על אי קבלה.

bottom of page